Privacyverklaring Stichting Leukemie.nl

Privacyverklaring

Stichting Leukemie.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar website, donateurs en ontvangers van de nieuwsbrief. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Stichting Leukemie.nl vergaart en bewaart enkel gegevens die door een natuurlijke persoon zelf zijn verstrekt. Bij derden worden geen gegevens van natuurlijke personen opgevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om diensten te leveren en informatie te geven over activiteiten, al dan niet in de vorm van en maandelijkse nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

Sociale media

Stichting Leukemie.nl is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Door het volgen van Stichting Leukemie.nl op sociale media krijgt de stichting mogelijk toegang tot een deel van de profielgegevens van de betrokkene. Stichting Leukemie.nl volgt ook zelf sociale media en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens van diegenen die actief zijn op sociale media.

Doneren

Van degene die geld doneert aan Stichting Leukemie.nl kunnen persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens worden geregistreerd. Bij pinbetalingen bij een collecte wordt het bankrekeningnummer eenmalig gebruikt om de betaling uit te voeren.

Verstrekking van gegevens

De gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Stichting Leukemie.nl daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke uitspraak, dan wel wanneer de betrokkene daartoe toestemming verleent.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Degenen van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen, heeft de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te laten veranderen of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kan worden ingediend, dan wel een afspraak hiervoor kan worden gemaakt, via info@leukemie.nl.

Persoonsgegevens niet langer dan nodig is opgeslagen en gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn is afhankelijk van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Gegevens die niet langer gebruikt worden of bewaard moeten worden, worden binnen twee maanden uit de administratie verwijderd.

Beveiliging

Stichting Leukemie.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dataverbindingen zijn beveiligd en Stichting Leukemie.nl maakt gebruik van toegangscontrole.

Bezwaar

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens en/of de (verdere) ontvangst van (verdere) informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de Stichting Leukemie.nl: Bosstraat 80, 3766 AH Soest of per e-mail ook richten aan info@leukemie.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) informatie sturen. In de nieuwsbrieven is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als deze wordt gebruikt, zullen geen nieuwsbrieven meer worden toegezonden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kan contact worden opgenomen met drs. G. Beukhof, via het postadres, het e-mailadres of per telefoon: 06 53 72 52 55.